Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Aalborg Salsa Forening.

§ 2 Formål
Aalborg Salsa Forenings formål er at etablere og fremme et velfungerende salsamiljø, og dermed udbrede kendskabet til den latinamerikanske folkedans salsa i Aalborg Kommune.
Dette kan gøres ved at

  1. Etablere regelmæssig salsatræning, undervisning og workshops.

  2. Lave salsa arrangementer, f.eks. fester og hytteture.

  3. Informere offentligheden generelt om udvalgte salsa arrangementer.

§ 3 Medlemsregler
Enhver med interesse for salsa kan optages som medlem, og disse kan lejlighedsvis opnå forskellige rabatter bl.a. til salsa arrangementer. De der ikke ønsker medlemskab af Aalborg Salsa Forening, kan stadig følge kurser og undervisning mod et af bestyrelsen fastlagt vederlag.

§ 4 Ind- og udmeldelse af medlemmer
Indmeldelse sker kontinuerligt og kalenderåret ud. Der betales et fast kontingent.

§ 5 Økonomisk grundlag
Det økonomiske grundlag for Aalborg Salsa Forenings drift og formål tilvejebringes gennem eventuelle overskud ved forskellige aktiviteter, samt medlemmernes betaling af kontingent som fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt.

§ 6 Hæftelsesgrund
Aalborg Salsa Forening og bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Aalborg Salsa Forenings medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover kontingentet. Aalborg Salsa Forenings medlemmer har ikke krav på nogen dem af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7 Bestyrelsen
Til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen 5 medlemmer og 2 suppleanter. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i de lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i de ulige år. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foretages som 2 separate valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Aalborg Salsa Forening tegnes af formand og kasserer. Endvidere vælges en revisor og en revisorsuppleant. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år og som har betalt kontingent.

§ 8 Regnskabsåret
Regnskabsåret følger kalenderåret. Det regnskab foreligger på generalforsamlingen og til gennemsyn hos bestyrelsen fra 14 dage før generalforsamlingen.

§ 9 Indkaldelse til generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse skal ske senest 30 dage før. En generalforsamling er lovligt indkaldt, når den er annonceret ved udsendelse af skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

§ 10 Dagsorden til generalforsamling
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning om Aalborg Salsa Forenings virksomhed
3) Godkendelse af revideret regnskab
4) Godkendelse af budget
5) Vedtagelse af kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt

Emner der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden pkt. 6, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 11 Beslutningsgrundlag
Stemmeret kan kun udøves personligt. Såfremt dirigenten eller mindst 3 medlemmer ønsker det, foretages skriftlig afstemning.
Til vedtagelse af et forslag kræves almindelig stemmeflerhed, dog kræver en ændring af vedtægterne, at mindst 1/3 af medlemmerne er tilstede, og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen. Er mindre end 1/3 af medlemmerne til stede, skal forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes inden 21 dage. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget til ændring af vedtægter vedtages med simpelt flertal.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 7 dages varsel, og kan afholdes når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 21 dage, hvis mindst 10 medlemmer indsender en skriftlig begæring til bestyrelsen herom, med angivelse af hvilke forslag der ønskes behandlet.

§ 13 Aalborg Salsa Forenings ophør
Aalborg Salsa Forening kan kun opløses når mindst 1/3 af medlemmerne er tilstede, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ophøret på to af hinanden ekstra ordinære generalforsamlinger. Ophører Aalborg Salsa Forening med at eksistere, skal der på sidste generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue. Denne skal bruges til gavn for salsamiljøet, og kan ikke tilfalde medlemmer personligt. Beslutning herom træffes ved simpelt flertal