Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar, hvor bl.a. bestyrelsen vælges.
Hvis du har tid og lyst kan du stille op, bare du henvender dig til formanden, syv dage inden generalforsamlingen.

Vedtægter
§ 1 Navn

Foreningens navn er Aalborg Salsa Forening.


§ 2 Formål
Aalborg Salsa Forenings formål er at etablere og fremme et velfungerende salsamiljø, og dermed udbrede kendskabet til den latinamerikanske folkedans salsa i Aalborg Kommune.
Dette kan gøres ved at

  1. Etablere regelmæssig salsatræning, undervisning og workshops.

  2. Lave salsa arrangementer, f.eks. fester og hytteture.

  3. Informere offentligheden generelt om udvalgte salsa arrangementer.

§ 3 Medlemsregler
Enhver med interesse for salsa kan optages som medlem, og disse kan lejlighedsvis opnå forskellige rabatter bl.a. til salsa arrangementer. De der ikke ønsker medlemskab af Aalborg Salsa Forening, kan stadig følge kurser og undervisning mod et af bestyrelsen fastlagt vederlag.

§ 4 Ind- og udmeldelse af medlemmer
Indmeldelse sker kontinuerligt og kalenderåret ud. Der betales et fast kontingent.


§ 5 Økonomisk grundlag

Det økonomiske grundlag for Aalborg Salsa Forenings drift og formål tilvejebringes gennem eventuelle overskud ved forskellige aktiviteter, samt medlemmernes betaling af kontingent som fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt.

§ 6 Hæftelsesgrund

Aalborg Salsa Forening og bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Aalborg Salsa Forenings medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover kontingentet. Aalborg Salsa Forenings medlemmer har ikke krav på nogen dem af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7 Bestyrelsen
Til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen 5 medlemmer og 2 suppleanter. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i de lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i de ulige år.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foretages som 2 separate valg. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Aalborg Salsa Forening tegnes af formand og kasserer. Endvidere vælges en revisor og en revisorsuppleant. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år og som har betalt kontingent.

  Næste side