§ 8 Regnskabsåret
Regnskabsåret følger kalenderåret. Det regnskab foreligger på generalforsamlingen og til gennemsyn hos bestyrelsen fra 14 dage før generalforsamlingen.

§ 9 Indkaldelse til generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse skal ske senest 30 dage før.

En generalforsamling er lovligt indkaldt, når den er annonceret ved udsendelse af skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

§ 10 Dagsorden til generalforsamling
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning om Aalborg Salsa Forenings virksomhed
3) Godkendelse af revideret regnskab
4) Godkendelse af budget
5) Vedtagelse af kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt

Emner der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden pkt. 6, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 11 Beslutningsgrundlag
Stemmeret kan kun udøves personligt. Såfremt dirigenten eller mindst 3 medlemmer ønsker det, foretages skriftlig afstemning.


Til vedtagelse af et forslag kræves almindelig stemmeflerhed, dog kræver en ændring af vedtægterne, at mindst 1/3 af medlemmerne er tilstede, og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen. Er mindre end 1/3 af medlemmerne til stede, skal forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes inden 21 dage. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget til ændring af vedtægter vedtages med simpelt flertal.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 7 dages varsel, og kan afholdes når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 21 dage, hvis mindst 10 medlemmer indsender en skriftlig begæring til bestyrelsen herom, med angivelse af hvilke forslag der ønskes behandlet.

§ 13 Aalborg Salsa Forenings ophør
Aalborg Salsa Forening kan kun opløses når mindst 1/3 af medlemmerne er tilstede, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ophøret på to af hinanden ekstra ordinære generalforsamlinger.

Ophører Aalborg Salsa Forening med at eksistere, skal der på sidste generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue. Denne skal bruges til gavn for salsamiljøet, og kan ikke tilfalde medlemmer personligt. Beslutning herom træffes ved simpelt flertal

Forrige side